MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [9] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 28322
18910   [柳筱荷 liuxiaohe] laoshi^^  cl****** 2019-10-17 23:35 [진행] 3
18909   [张志腾 zhangzhiteng] 老师 [1] qn****** 2019-10-16 17:00 [완료] 4
18908   [初蕴 chuyun] 老师 帮我一下。 [2] hr**** 2019-10-12 09:14 [완료] 20
18907   [鄂日穎 eriying*] 复习20191011-생각보다행동이먼저 [1] ce***** 2019-10-11 15:06 [완료] 7
18906   [鄂日穎 eriying*] 复习20191011-복식호흡 [1] ce***** 2019-10-11 15:03 [완료] 12
18905   [张文锦 zhangwenjin*] 老师!! [1] sb**** 2019-10-10 00:48 [완료] 10
18904   [张文锦 zhangwenjin*] 老师这个对吗? [1] sb**** 2019-10-10 00:20 [완료] 13
18903   [李明明 limingming] 老师今天我有事不能上课 [1] su******* 2019-10-09 11:04 [완료] 6
18902   [初蕴 chuyun] 老师! 请帮我一下 [1] hr**** 2019-10-03 18:56 [완료] 22
18901   [洪天宁 hongtianning] 录音 [1] pi***** 2019-10-01 13:28 [완료] 130
18900   [张志腾 zhangzhiteng] 老师 [1] qn****** 2019-09-30 16:49 [완료] 8
18899   [洪天宁 hongtianning] 不会这么巧吧 [1] og********* 2019-09-30 16:00 [완료] 7
18898   [洪天宁 hongtianning] 电话的状态不太好 [1] pi***** 2019-09-27 23:57 [완료] 146
18897   [初蕴 chuyun] 老师!又是我 [2] hr**** 2019-09-27 22:15 [완료] 149
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶